Допълнителни условия за взимане на автомобил под наем

Фирмата за отдаване на пътнически, товарни, хладилни микробуси под наем, пътнически, товарни, хладилни бусове под наем, ванове под наем, пикапи под наем, има право да упражнява контрол за спазване на уговорения начин и полагане на необходимите грижи и технически повреди, извън обичайните, както и възникване на потенциални щети и загуби.

При настъпили повреди по товарни, хладилни бусове под наем, пътнически, товарни, хладилни микробуси под наем, ванове под наем, пикапи под наем, наемателят трябва да уведоми своевременно фирмата, с цел в оторизиран сервиз да се отстранят повредите и да се наложи транспортиране до там на автомобила. Също да не се преотстъпват автомобилите на трети лица за ползване, без писмено изрично съгласие на фирмата-собственик на тези ванове под наем, пикапи под наем, пътнически, товарни, хладилни бусове под наем, пътнически, товарни, хладилни микробуси под наем.

След изтичане срока по договор и при прекратяването му предсрочно, наемателят трябва да върне на указаното място в договора хладилни микробуси под наем, ванове под наем, пикапи под наем пътнически, товарни, хладилни бусове под наем, в рамките на работното време с всички предоставени документи и принадлежности, в изправно техническо състояние с приемателно-предавателен протокол.

Наемателят трябва и всички глоби и такси да заплати за неправилно паркиране и нарушения на правилата за движение по пътищата, за периода до връщането на автомобила, адресирани до фирмата и отнасящи се до автомобила – хладилни микробуси под наем, товарни, хладилни бусове под наем, пътнически, товарни, ванове под наем, пикапи под наем.

При повреда по вина на наемателя, едностранно фирмата има право от датата, на която е установена повредата – да прекрати договора. Всички известия между фирмата и наемателите на пикапи под наем, пътнически, товарни, хладилни бусове под наем, пътнически, товарни, хладилни микробуси под наем, ванове под наем, ще се смятат за правилно адресирани и надлежно връчени, ако са изпратени на адресите за кореспонденция, на лицевата страна на договора посочени.

При невръщане на товарни, хладилни микробуси под наем, пътнически, товарни, хладилни бусове под наем, пътнически ванове под наем, пикапи под наем в указания срок, при прекратяване на договора, в двоен размер обезщетение на ден дължи наемателят за времето на договорената цена, през което неправомерно продължава да ползва автомобила до връщането.